FANDOM


Given the amount of characters on this site, and the fact that everything we do takes place in the same universe, I've come to the realization that we need a registry of sorts. If you've got a Devil Fruit, please jut down its name, a link, the meaning and the users name here! -- Nanja


Paramecia-Type

Grant users an ability that can be classified only as "Superhuman". Also contain the greatest variation of powers.

Name Meaning Current User
Nou Nou no MiBrainIsamu
Bain Bain no MiJungleDraco D. Indiana
Desu Desu no MiDestructionRobert Henry
Hana Hana no MiFlower; BloomDraco D. Damon
Horo Horo no MiHollowErik
Ishi Ishi no MiStone; RockRegin
Kami Kami no MiPaperQasarhog Yanbaal
Tsumu Tsumu no MiStackHazen Yosef
Doru Doru no MiCandlePierrot
Furu Furu no MiTo ShakeErnest
Iwa Iwa no MiRockEbenezer
Neji Neji no MiSpiralIp Ro
Rashi Rashi no MiStormGilgamesh
Shimo Shimo no MiFrostGordie
Tsudu Tsudu no MiShrinkTheodore
Yaki Yaki no MiNight AirMichael
Kagi Kagi no MiKeyValdyr Erik
Tan Tan no MiForgeDravolos Ashraf
Teko Teko no MiSound of WalkingKagetane Hiruko
Kura Kura no MiCrackingLonginus Judas
Pokke Pokke no MiPocketBuleche Rena
Dodo Dodo no MiSound of MarchingLancaster Hecate
Netsu Netsu no MiHeatSummers Michael
Beku Beku no MiVectorTaiga
Giro Giro no MiGlareAoshin
Jetto Jetto no MiJet/RocketTiger D. Alec
Isu Isu no MiWill O WispAladdin
UnknownMagnetismTiger D. Kara
Binku Binku no MiBlink of an EyeSontara Hino
Yabu Yabu no MiTo DestroyRander Vladious
Template:Nagi Nagi no MiCalmJynx
Mosa Mosa no MiSound of plants growingBenjamin Tabart
Kae Kae no MiAlterDao
Tenpi Tenpi no MiSunAkihiko
Biri Biri no MiHum of ElectricityTucker Ever
Kasho Kasho no MiBurningEnya Blaise
Awa Awa no MiBubblesJīngshén


Zoan-Type

This type of fruit allows the user to transform into another species and inter-species hybrid forms at will.

Name Meaning Current User
Kumo Kumo no Mi, Model: ArachneSpiderDaddy L. Legs
Hito Hito no MiHumanDaikaku
Tori Tori no Mi, Model: ChanticleerBird; Legendary RoosterGallus Erel
Bake Bake no Mi, Model: GoblinMonster; GoblinRak Roberts
Bata Bata no MiSound of FlappingSimo Calvin
Kumo Kumo no Mi, Model: Orb-WeaverSpider; Orb-WeaverAranka
Mushi Mushi no Mi, Model: LocustInsect; LocustGregario
Zou Zou no Mi, Model: MammothElephant; MammothPerun
Hito Hito no Mi, Model: FrankensteinHuman; Frankenstein's MonsterSpriggan Dante
Ryu Ryu no Mi, Model: WyvernDragon; WyvernJolly D. Tori
Ki Ki no MiSpiritJīngshén
Hito Hito no Mi, Model: TitanHuman, GiantCazzar
Ryu Ryu no Mi, Model: Sapphire DragonJewel DragonLoke
Kamui Kamui No Mi, Model: SeleneGod, SeleneBelladonna Andreana
Tori Tori No Mi, Model: GarudaBird, GarudaAguile
Inu Inu no Mi, Model: Bake-danukiDog, Monster Racoon DogFōineLogia-Type

Allows the user to turn into, manipulate or generate an element or force of nature.

Name Meaning Current User
Hoko Hoko no MiSand; DustRackham Jack
Toge Toge no MiSound of ice crackingWilliam Parker
Kira Kira no MiTwinkleHoshi
Buru Buru no MiBrr; Sound of ShiveringHazar D. Read
Masshu Masshu no MiGoop/SlimKiller Jones
Yuki Yuki no MiSnowRavinger Terell
Magu Magu no MiMagmaLieselotte
Gasu Gasu no MiGasGlynn Tom
Numa Numa no MiSwampBoudica
'Kuri Kuri no MiCrystalGraff Lauren
'Zai Zai no MiWoodHigashi Ryū